XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX681 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 3 days 12:22:34
kf8mz@arrl.net